Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN PARTYVERHUREN.NL

Knipping party rental v.o.f. handelend onder de naam Partyverhuren.nl, taphuren.com en knippingsound

Artikel 1 Definities

1.1. In deze algemene verhuur- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: Overeenkomst(-en): de tussen Klant en Leverancier gesloten overeenkomst(en) ter zake koop, huur en/of dienstverlening.

Leverancier: Knipping party rental v.o.f., Kamer van Koophandel 67601456

Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Leverancier een opdracht verstrekt ter zake het huren van zaken en of een andere dienstverlening, welke opdracht door Leverancier
wordt aanvaard.

Partijen: Leverancier en Klant.

Gehuurde:de in de (koop, huur en/of dienstverlening)overeenkomst genoemde objecten. Verhuurvoorwaarden:de onderhavige algemene verhuur- en leveringsvoorwaarden van
Leverancier.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen (offertes) van Leverancier en op alle door Leverancier aangegeven Overeenkomsten.

2.2. Deze Verhuurvoorwaarden zijn met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van
Klant van toepassing. De toepasselijkheid van de door Klant gehanteerde algemene voorwaarden wijst Leverancier hierbij uitdrukkelijk van de hand. Enig andersluidend beding in de eventuele algemene voorwaarden van Klant doet aan het voorgaande niet af.

2.3. Indien contractueel van de onderhavige Verhuurvoorwaarden wordt afgeweken, hebben de contractuele afspraken tussen Partijen voorrang boven deze Verhuurvoorwaarden, mits deze contractuele afspraken door Leverancier schriftelijk of per email zijn bevestigd. In alle overige gevallen prevaleren onderhavige Verhuurvoorwaarden. Klant kan geen beroep doen
op afwijkingen die eerder in een contractuele relatie tussen Partijen zijn overeengekomen.

2.4. Leverancier behoudt zich het recht voor de Verhuurvoorwaarden te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De wijzigingen zullen schriftelijk of elektronisch aan Klant worden bekend gemaakt, waarna deze wijzigingen na 14 dagen in werking treden.

2.5. In geval van afwijkingen tussen de Nederlandse tekst van deze Verhuurvoorwaarden en de vertaling daarvan in een andere taal, zal de Nederlandse tekst bindend zijn.

2.6. De Klant met wie eenmaal op deze voorwaarden is gecontracteerd, stemt in met de
toepasselijkheid van Verhuurvoorwaarden van Leverancier op latere Overeenkomsten tussen
haar en Leverancier.

Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst

3.1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij de offerte uitdrukkelijk anders vermeld. Leverancier is gerechtigd een vrijblijvende offerte te herroepen binnen 3 werkdagen na aanvaarding van deze offerte door Klant.

3.2. Voor alle offertes geldt dat deze zijn gebaseerd op de door Klant verstrekte gegevens. Bij gebleken onjuistheid c.q. onvolledigheid daarvan kan Klant aan een (geaccepteerde) offerte geen rechten jegens Leverancier ontlenen.

3.3. Leverancier kan niet aan zijn offerte worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.4. Afspraken met personeelsleden van Leverancier binden Leverancier niet, tenzij deze schriftelijk namens Leverancier zijn bevestigd.

3.5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Leverancier niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Offertes gelden ook niet automatisch voor toekomstige orders.

3.6. Indien Leverancier een aanbod doet welk aanbod door Klant wordt aanvaard, heeft Leverancier het recht dit aanbod binnen drie werkdagen na kennisneming van de aanvaarding door Klant te herroepen.

3.7. Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Leverancier een orderbevestiging heeft verstuurd dan wel een Overeenkomst met de Klant heeft gesloten. De Overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop de orderbevestiging door de Leverancier is verzonden, dan wel de Overeenkomst door Klant is ondertekend. Leverancier heeft het recht zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet dan wel onder het stellen van nadere voorwaarden te accepteren.

3.8. Wijziging van een schriftelijke Overeenkomst kan slechts geschieden door een schriftelijke bevestiging van Leverancier.
3.9. Indien het door Klant Gehuurde door welke oorzaak dan ook tijdelijk of definitief niet meer leverbaar zijn, behoudt Leverancier zich het recht om zaken van geringe afwijking of soortgelijke ter beschikking te stellen aan Klant. Dit levert geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst op.

Artikel 4 Annulering Overeenkomst

4.1. Bij annuleren van (een deel van) een tot stand gekomen overeenkomst, is Klant aan Leverancier de navolgende vergoeding verschuldigd:
Werkdagen tot levering
Dezelfde dag tot 7 dagen 100%
7-14 dagen 75%
14-28 dagen 50%
28+ dagen 10%

4.2. Het niet doorgaan van een evenement, om welke reden dan ook, geeft Klant geen recht op
korting of annulering zonder voornoemde annuleringskosten.

Artikel 5 Huurperiode

5.1. De huurperiode vangt aan op de datum en het tijdstip zoals is overeengekomen en meer specifiek:
5.1.1. indien is bedongen dat Klant het Gehuurde op een overeengekomen locatie komt ophalen: op het tijdstip waarop het Gehuurde door Leverancier aan Klant wordt overhandigd;

5.1.2. indien is bedongen dat Leverancier de aflevering van het Gehuurde verzorgt: op het tijdstip waarop Leverancier het Gehuurde op de overeengekomen locatie ter beschikking heeft gesteld.

5.2. De huurperiode eindigt:

5.2.1. door het verstrijken van de afgesproken huurtermijn. Klant is verplicht het Gehuurde aan het einde van de huurtermijn terug te bezorgen bij Leverancier. Voor iedere dag dat Klant nalaat het Gehuurde bij Leverancier terug te bezorgen of het laten ophalen door Leverancier naar een later tijdstip verplaatsen, wordt een boete in rekening gebracht gelijk aan 25% van de totale huursom vermeerderd met het over die dag verschuldigde bedrag aan huur. Een
gedeelte van een dag geldt hierbij als een volle dag;

5.2.2. op het moment dat Leverancier het Gehuurde op verzoek van Klant op de afgesproken locatie retour haalt en in ontvangst heeft genomen.

Artikel 6 Levering, retournering en risico

6.1. Hoewel de opgegeven leveringstermijnen zoveel mogelijk door Leverancier in acht zullen worden genomen, zijn dit slechts benaderingen en binden deze Leverancier niet. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal de opgegeven leveringstermijn nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn.

6.2. Slechts na overschrijding van de (volgens artikel 6.1 overeengekomen of volgens artikel 6.2 gestelde) fatale termijn is Klant gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden. Leverancier is in geen geval tot enige schadevergoeding gehouden.

6.3. Aflevering en ophalen van het Gehuurde op locatie van Klant dient – tenzij Partijen anders zijn overeengekomen - plaats te vinden op de begane grond direct achter de eerste drempel of toegang van de locatie op een vrije laad respectievelijk loslocatie, zonder trappen of obstakels. Klant staat er voor in dat deze plaats op de afgesproken data voor levering en retour goed bereikbaar is voor Leverancier en dat iemand aanwezig is voor het in ontvangst
nemen of retour geven van het Gehuurde.

Indien bij de levering niemand aanwezig is, heeft Leverancier het recht om het Gehuurde mee terug te nemen. De Klant zal alsdan toch de transportkosten verschuldigd zijn. Alle ingezette Goederen (emballage) blijven op de locatie gedurende de huurperiode.

Bij retour van alle gehuurde en ingezette goederen controleert de chauffeur op locatie eventuele gebreken, manco en schade. Deze controle wordt volledig en bindend na tweede controle in het magazijn van Leverancier (6.10). Indien op locatie door chauffeur of medewerker gebreken, manco of schade wordt geconstateerd dan informeert de chauffeur of
medewerker de Klant hierover.

6.4. De aflever- c.q. ophaallocatie dient voorzien te zijn van een verharde ondergrond (asfalt, bestrating of rijplaten). Dit geldt tevens voor de toegang tot de laad/los locatie. Klant dient zorg te dragen voor een goede bereikbaarheid voor alle transportmiddelen van Leverancier, dat wil zeggen een vrije doorgang voor deze transportmiddelen van 4 meter breed en 4 meter hoog. Indien bij levering of retour blijkt dat de locatie niet of slecht bereikbaar is, zijn alle daaruit voortkomende kosten voor rekening en risico van Klant. De afstand tussen de aflever- of ophaallocatie en het transportmiddel mag maximaal 15 meter bedragen en dient verhard en begaanbaar te zijn voor rolcontainers en mobiele apparatuur.